Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1163/3.6.2014
Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ: Δ10Β 3918/ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κώδικας : 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 5233285
FAX : 210 5237417

ΠΟΛ 1163/2014

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».


Σχετ: 1) Τα υπ΄ αριθ. Δ10Β 1197147/5229 ΕΞ 2013/ 23-12-2013 και Δ10Β 1042982/570 ΕΞ 2014/4-3-2014 έγγραφά μας.
2) Το υπ΄ αριθ. 8220/95/14/29-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) για ενημέρωση σας και για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς σας και σας γνωρίζουμε ότι με την πρώτη παράγραφο του προαναφερθέντος άρθρου (40) «Τροποποιήσεις του ν. 2932/2001», επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013.

Συνεπώς, μετά την ισχύ των προαναφερόμενων διατάξεων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εγκαταστάσεων, που υφίστανται εντός ΧΖΛ, και δεν έχουν εκτελεσθεί νομίμως, θα γίνεται η εξής διάκριση:

Εάν πρόκειται περί κτιριακών εγκαταστάσεων, η νομιμοποίησή τους θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011 και του άρθρου 16 παρ. 2δ του ν. 4178/2013.

Εφόσον αποτελούν υφιστάμενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013 μη νομίμως εκτελεσθέντα έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4178/2013 από φορείς του Δημοσίου σε Οργανισμούς Λιμένων και σε Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή κρατικά), αυτά θεωρούνται νόμιμα από τον χρόνο έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί.

Συνεπώς, εντός ΧΖΛ με φορέα διαχείρισης Οργανισμό Λιμένα ή Λιμενικό Ταμείο (δημοτικό ή κρατικό) η νομιμοποίηση εγκαταστάσεων θα γίνεται είτε βάσει του ν. 4178/2013 είτε βάσει 4150/2013 σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάκριση.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση και στις δύο περιπτώσεις είναι να υπάρχει φορέας διαχείρισης και άρα νόμιμα καθορισμένη ζώνη λιμένα βάσει είτε του ισχύοντος νομικού πλαισίου του ν. 2971/2001 είτε του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος.

Β) Περαιτέρω, με την περίπτωση δδ) του ιδίου άρθρου (40) του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται η παρ. 7 του ν. 2932/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των Υποκατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 και στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.Λ.

Η προαναφερθείσα θετική γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.Λ. δεν απαιτείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις εξής περιπτώσεις:

αα) Κατά την διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει,

ββ) για έργα επισκευής ή συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων,

γγ) στις εξής περιπτώσεις μελετών του Παραρτήματος ΙΙΙ Ομάδα 3η της υπουργικής απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1958/13.1.2012 (Β΄ 21) Κατάταξη δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011:

i. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκαφών (α/α 5), εκτός εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα, (βάσει του άρθρου 30 του ν. 2160/1993).

ii. Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών (α/α 8).

iii. Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή (α/α 9).

iv. Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10).

v. Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (α/α 11).

vi. Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας (α/α 13).

vii. Ανάκτηση εδαφών από λίμνες (α/α 14β)

δδ) Για θέματα που αφορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιμνών – λιμνοθαλασσών).

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.


Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Μασούρας

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231