Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2014
ΠΟΛ.1139/14.5.2014
Καταβολή ανταλλάγματος από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 14 Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.
Τηλέφωνο : 210 - 5233283
FAX : 210 - 5237417

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1139/2014

ΘΕΜΑ : Καταβολή ανταλλάγματος από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις


ΣΧΕΤ. : Οι υπ΄ αριθ. ΠΟΛ.1240/30.10.2013  και ΠΟΛ.1091/2.4.2014 εγκύκλιοι

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο των διατάξεων του άρθρου 172 του ν. 4261/2014 (107 Α΄) που αφορούν «Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001» για ενημέρωσή σας και εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 5 των προαναφερομένων διατάξεων ισχύουν οι υπ΄ αριθ. ΠΟΛ.1240/30.10.2013 και ΠΟΛ.1091/2.4.2014 εγκύκλιοι διαταγές μας.


Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Μασούρας

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας