Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2014
Συμμετοχή σε αυτοψίες Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 28 Απριλίου 2014
Αριθ.Πρωτ.Δ10Β /3233π.ε.ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κανελλάκη Μ.
Τηλέφωνο : 210 – 5233283
FAX : 210 - 5237417

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1129/2014

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή σε αυτοψίες


ΣΧΕΤ. : Τo υπ΄ αριθ. Δ.Κ. 1240/1298/27-5-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου

Ύστερα από το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, με το οποίο ζήτησε να ενημερωθεί εάν οι υπηρετούντες υπάλληλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτοψίες προεργασίας, που διενεργούν τεχνικοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε αυθαίρετες κατασκευές, που βρίσκονται εντός κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας και για τις οποίες έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Κατεδάφισης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 η κατεδάφιση ενεργείται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και σε περίπτωση αδυναμίας με τεχνική υποστήριξη που διατίθεται από την τεχνική υπηρεσία της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η προαναφερόμενη ευθύνη της εκτέλεσης του Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄) περιήλθε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χωρίς όμως να προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που κατά τις αυτοψίες διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις στα αυθαίρετα κτίσματα, δεδομένης της παλαιότητας των εκδοθέντων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, η υπηρεσία που θα διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία σας σχετικά, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, γεγονός που θα πρέπει να της γνωστοποιήσετε με σχετικό έγγραφό σας.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία σας είναι αρμόδια να εξετάσει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας της κατεδάφισης, εάν οι κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλού, παραλίας επανήλθαν στην φυσική τους κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 Β (δεύτερο εδάφιο) της υπ΄ αριθ. 1090652/6799/Β0010/21-9-2005 (ΦΕΚ1393 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, που σας έχει κοινοποιηθεί, περί καθορισμού του τρόπου κατεδάφισης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, που ρύθμιζε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.2971/2001.Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Μασούρας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας