Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2014
ΠΟΛ.1009/27.12.2013
Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων

Αθήνα, 27/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α' 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καρύδη
Τηλέφωνο: 210-3638389
FAX: 210-3641620        

ΠΟΛ 1009/2013

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων.»


Σας κοινοποιούμε την 354/2013 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής σε αιτούντα φορολογούμενο των κατασχεθέντων με έκθεση κατασχέσεως βιβλίων και στοιχείων του, όταν η υπόθεσή του έχει περαιωθεί με δικαστικό συμβιβασμό, αλλά μεταξύ των κατασχεθέντων υπάρχουν βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σε συναλλαγές με τρίτους(αντισυμβαλλόμενους), για τους οποίους η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Δ.Ο.Υ. του τρίτου, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογής της στις σχετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. του αιτούντα φορολογούμενου, από τα κατασχεθέντα δυνάμει της εκθέσεως κατασχέσεως στοιχεία του, δύναται να διαφυλάξει μόνο αυτά που αφορούν τον τρίτο, μέχρι την τελεσιδικία των κατ' αυτού φορολογικών εγγραφών, υποχρεούται όμως, να επιστρέψει στον ελεγχθέντα φορολογούμενο, τα λοιπά κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία του, εφόσον περαιώθηκαν με δικαστικό συμβιβασμό όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του και υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δίκες έχουν καταργηθεί, διατηρώντας, πάντως, τη δυνατότητα να εκδώσει και να τηρήσει αντίγραφα εκ των επιστρεπτέων εγγράφων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙOΣ