Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1044/4.3.2011
Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311,312
ΦΑΞ: 210-3375001


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1044

ΘΕΜΑ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.


Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010, στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.
 
2. Όπως διευκρινίσθηκε με την 1000193/11783/Β0012/ΠΟΛ.1180/31.12.2008 εγκύκλιο, σε παρακράτηση φόρου 10% υπόκεινται και τα κέρδη ή αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά (μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010). 

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010, ορίζεται, ότι σε περίπτωση διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι για τα εισοδήματα από κινητές αξίες που προέρχονται από αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, τα οποία διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, ανεξάρτητα αν η διανομή τους γίνεται σε χρήμα ή σε ακίνητα ή σε κινητά ή σε άλλες αξίες, χρόνος απόκτησης είναι ο χρόνος έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του κ.ν. 2190/1920 ορίζονται τα θέματα για τα οποία η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 3604/2007 ορίζεται, ότι στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

6. Κατά την άποψη του αρμόδιου για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως), η εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει ρητά το λογαριασμό από τον οποίο θα γίνεται η διανομή και το ύψος του διανεμόμενου ποσού, ενώ η διανομή θα πρέπει να πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, όπως ορίζεται στο νόμο, μέχρι το τέλος της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας ελήφθη η απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, αφενός μεν για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και αφετέρου για την παροχή της εν λόγω εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επανέγκριση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων βάσει των οποίων έγινε η διανομή των κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών (Κ2 - 3998/7.5.2009 έγγραφο). Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ακυρώσει τη διανομή κερδών που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920. Μπορεί όμως να μην την υλοποιήσει (Κ2 - 7626/25.9.2009 έγγραφο).

Ειδικά στην περίπτωση που με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο όπως προβεί σε διανομή κερδών μέσα στην ίδια εταιρική χρήση χωρίς να ορισθεί ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού, αφήνοντας εν λευκώ στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για το ποσό που θα διανεμηθεί, ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρίας, το ύψος της διανομής αυτής θα πρέπει να εγκριθεί από συμπληρωματική απόφαση νεότερης γενικής συνέλευσης της εταιρίας (Κ2 - 485/14.1.2011 έγγραφο).

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι μέσα στο έτος 2010 μεγάλος αριθμός ανωνύμων εταιριών διένειμαν κέρδη παρελθουσών χρήσεων ανωνύμων εταιριών με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από σχετική εξουσιοδότηση από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του κ.ν. 2190/1920, προκύπτει καταρχήν, ότι στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση ανέφερε ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού, δεν απαιτείται περαιτέρω επανέγκριση της διανομής από νεότερη γενική συνέλευση και ως εκ τούτου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010. Δηλαδή, στα διανεμηθέντα κέρδη έπρεπε να παρακρατηθεί φόρος 10% μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ο οποίος και έπρεπε να αποδοθεί στο Δημόσιο το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Αντίθετα, στην περίπτωση που με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων δεν ορίσθηκε ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού και απαιτείται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, έγκριση από νεότερη γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2011, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που θα ισχύσουν για τις διανομές κερδών μέσα στο έτος 2011.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231