Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2011
ΠΟΛ.1042/2.3.2011
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/νση 16η (Είσπρ. Δημ. Εσόδων)
2. Δ/νση 12η (Φορ/γίας Εισοδ/τος)
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣ/ΚΙΟΥ & ΠΡ/ΣΜΟΥ
- Δ/νση 24η (Λογ/σμών του Δημοσίου)
Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
-Δ/νση Εφαρμογών (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Θεσ/νίκης & Χανδρή 1
Ταχ.Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 4802824 -25
FAX: 210 4802859


ΠΟΛ 1042

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση − Τροποποίηση της αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ. 70/91 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ. 247/95 Α΄). «Περί Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την με αριθμό Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας 1114200/8853/0016/27.12.2006 συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και του Hellenic Postbank − Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Κωδ 096), από το οικ. έτος 2011 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ