Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1034/18.2.2011
Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β,Α   

Ταχ. Δ/νση : Κ Σερβίας 10   
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο :210-3375311,312
ΦΑΞ:210-3375001

ΠΟΛ 1034

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010, όλων των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 και της παρ.1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, με τις ίδιες διατάξεις της παρ.1 ορίζεται, ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 31 και της παρ.7 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

2. Με την αρ. 11891/Β0012/ΠΟΛ.1181/14.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3845/2010 διευκρινίσθηκε, ότι η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό κέρδος (Κωδικός 024) μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών (δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση) που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022, 023 και 025 (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φ.01.010 και Φ.01.013).
Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, ότι για τις κοινοπραξίες πλοίων που εκμεταλλεύονται πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010, καθόσον τα ποσά που εμφανίζουν οι κοινοπραξίες πλοίων στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5), αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν ήδη αποδοθεί σ' αυτά, με βάση τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις.

3. Όπως έχει διευκρινισθεί από την Διοίκηση, τα κέρδη των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο όνομα των μελών τους, (1074565/984/ΠΟΛ.1206/31.5.1993 , Ε. 10017/ΠΟΛ.147/7.11.1978 διαταγές μας), και επομένως το νομικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς όμως να φορολογείται το ίδιο.

4. Επίσης, με την ΠΟΛ.1083/11.6.2007 εγκύκλιο μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ.49/2007 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, διευκρινίσθηκε ότι κάθε εισόδημα που αποκτούν Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. από τυχόν άλλη εμπορική δραστηριότητα πέραν τη υπό νόμου ρητώς επιτρεπόμενης, δηλαδή της άσκησης εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων Δ.Χ. με τα οποία συμμετέχουν σ' αυτήν τα «συνεταιριζόμενα μέλη», εκφεύγει του διέποντος αυτές φορολογικού καθεστώτος και αντιμετωπίζεται ως προερχόμενο από ανεξάρτητα ως προς την Ι.Μ.Ε. εμπορική δραστηριότητα, φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ως εισόδημα άτυπης αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα μεταξύ των μελών της Ι.Μ.Ε.

5. Από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας προκύπτει, ότι οι ΙΜΕ ΕΠΕ, οι οποίες εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους, με τη δήλωση του οικονομικού έτους 2010, εμφάνισαν στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ.01.010) κέρδη χωρίς αντίστοιχα να μεταφερθεί το ίδιο ποσό στα φορολογητέα κέρδη (ΚΑ 048), καθόσον αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν αποδοθεί σ' αυτά, με βάση αντίστοιχες εκκαθαρίσεις. Η συμπλήρωση όμως του κωδικού 024 είχε ως αποτέλεσμα να ληφθεί υπόψη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την επιβολή εισφοράς επί κερδών των υπόψη εταιρειών που δεν απέκτησαν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα τρίτων προκύπτει, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010, καθόσον τα ποσά που εμφανίζουν στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ.01.010), αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν ήδη αποδοθεί σ' αυτά.

Ενόψει των ανωτέρω, οι υπόψη εταιρείες που εμπίπτουν στις πάνω περιπτώσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ και η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι τα πραγματικά περιστατικά έχουν σύμφωνα με όσα περιγράφονται πιο πάνω.
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231