Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2013
ΠΟΛ.1258/5.12.2013
Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

ΠΟΛ 1258/2013

(ΦΕΚ Β' 3101/06-12-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δωδέκατο του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α')

2) Τις διατάξεις των Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α'/88) και 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών, Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 Α'/88), όπως αυτές ισχύουν.

3) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α'/2009) και του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'/2009).

4) Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β' 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2191).

5) Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.12.2012 (ΦΕΚ 2574 Β/24.9.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την ενεργοποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, όπως αυτό συστάθηκε με το αρ. 62 του ν. 4170/2013.

Άρθρο 1: Ορισμοί

1.1 Ως Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) ορίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα, για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από τις υπηρεσίες και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.


1.2 Ως Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζεται ο κανονισμός που αποτελεί το Παράρτημα Δ της παρούσας απόφασης και ορίζει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.

1.3 Ως Φορείς χρήσης του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζονται οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 και όποιοι άλλοι προστεθούν με μεταγενέστερες διατάξεις.

1.4 Ως Χρήστες του συστήματος ορίζονται τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα προς τούτο στελέχη των Φορέων.

1.5 Ως Υπόχρεα Πρόσωπα ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών τα οποία τηρούν λογαριασμούς πληρωμών των πελατών τους.

Άρθρο 2: Περιγραφή της Λειτουργίας του Συστήματος

2.1 Το ΣΜΤΛ και ΛΠ προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν και διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Η εισαγωγή και διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων (ΓΓΔΕ) και προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.


2.2 Κατά την υποβολή προσδιορίζεται το είδος του αιτήματος παροχής πληροφοριών και στοιχείων, βάσει προκαθορισμένου καταλόγου διαθέσιμων αιτημάτων που προσφέρονται από το σύστημα και τα οποία καθορίζονται στην παρούσα, καθώς και σε μελλοντικές αποφάσεις.

2.3 Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου.


2.4 Κάθε αίτημα, πέρα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2 και 2.3 στοιχεία, θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον:

• Στοιχεία του Χρήστη (Α.Φ.Μ., όνομα χρήστη, υπηρεσία που ανήκει)
• Στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα, άλλες παράμετροι του αιτήματος)
• Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα
• Στοιχεία έγκρισης προϊσταμένου Αναλυτική καταγραφή των στοιχείων που συνυποβάλλονται με το αίτημα παρατίθεται στο Παράρτημα Β' της παρούσας.


2.3 Για την υποβολή αιτήματος πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τον Φορέα του Χρήστη, με ευθύνη του προϊσταμένου του Χρήστη.

2.4 Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΓΓΠΣ και μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας (όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013) προς τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται σε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος.

2.5 Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος προσδιορίζεται και ο τρόπος (ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλος τρόπος) και το μέσο (το ΣΜΤΛ και ΛΠ ή άλλο σύστημα) διαβίβασης της απάντησης. Πρόσβαση στα αποτελέσματα, πέρα από τον Χρήστη, έχει και ο προϊστάμενος του που ενέκρινε το αίτημα.

2.6 Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου ΑΦΜ στα πελατοκεντρικά συστήματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ακολουθείται ο αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

2.7 Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κρυπτογράφησης αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

Άρθρο 3: Διαδικασία Ένταξης Φορέων και Χρηστών


3.1 Στο ΣΜΤΛ και ΛΠ εντάσσονται υπηρεσιακές δομές των Φορέων σε επίπεδο Διεύθυνσης. Κάθε υπηρεσία που επιθυμεί να ενταχθεί οφείλει να στείλει στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ειδικό αίτημα, στο οποίο να μνημονεύονται οι διατάξεις, βάσει των οποίων η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και τα στοιχεία του αρμόδιου Προϊσταμένου /Πιστοποιητή που θα αναλάβει την πιστοποίηση των Χρηστών του Φορέα.

3.2 Ο Πιστοποιητής οφείλει, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής να δηλώσει τους Χρήστες του Φορέα που θα έχουν πρόσβαση στο ΣΜΤΛ και ΛΠ. Επίσης, μπορεί να δηλώσει και τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα μπορεί να εγκρίνει επίσης αιτήματα. Τα στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση χρηστών του συστήματος.

3.3 Ο Πιστοποιητής οφείλει να ενημερώνει άμεσα το ΣΜΤΛ και ΛΠ για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει τη σχέση των Χρηστών του Φορέα με αυτό.


3.4 Όλες οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ, που αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας.

Άρθρο 4:  Αίτημα 01 - Μορφότυποι των Διαβιβαζομένων Στοιχείων


4.1 Με το Αίτημα 01 ζητείται από τα πιστωτικά ιδρύματα να απαντήσουν για συγκεκριμένο ΑΦΜ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου:

• Αν ο κάτοχος του ΑΦΜ είναι πελάτης του Πιστωτικού Ιδρύματος με οποιαδήποτε σχέση για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το ΣΜΤΛ και ΛΠ


• Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων:
1 = Καταθετικός πρώτης ζήτησης
2 = Καταθετικός προθεσμιακός
3 = Χορηγητικός
4 = Επενδυτικός
5 = Άλλος


4.2 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Β πλην των στοιχείων υπ' αριθ. 13, 14 και 15.

4.3 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.
Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

4.4 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 01 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΣΜΤΛ και ΛΠ, στον Χρήστη που υπέβαλε το αίτημα. Ως ανώτατος χρόνος διαβίβασης των αποτελεσμάτων ορίζεται η 12η μεσημβρινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής του Αιτήματος 01, εφόσον η υποβολή είναι εμπρόθεσμη για τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

Άρθρο 5: Χρόνος Έναρξης Λειτουργίας



Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του συστήματος γενικά, και του Αιτήματος 01 ειδικότερα, ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 01 υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Άρθρο 6: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Υπεύθυνος Διαχείρισης του ΣΜΤΛ και ΛΠ ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


Άρθρο 7:Λοιπές Ρυθμίσεις

7.1 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν/επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μητρώου του πελατοκεντρικού τους συστήματος μέχρι την 30/12/2013. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7.2 Κάθε νέο αίτημα που θα διαμορφώνεται και συμφωνείται με το τραπεζικό σύστημα εντάσσεται στο ΣΜΤΛ και ΛΠ με την έκδοση σχετικής απόφασης, η οποία προσδιορίζει τον χρόνο ισχύος, και την απαιτούμενη τεκμηρίωση των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Η τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως επιπρόσθετο παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ.

7.3 Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που αδειοδοτείται προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του ΣΜΤΛ και ΛΠ, οφείλει να ενταχθεί σε αυτό εντός 3 μηνών από την ημερομηνίας πρώτης λειτουργίας του.

7.4 Κάθε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που έχει αδειοδοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο δεν προσφέρει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του ΣΜΤΛ και ΛΠ, αλλά μεταγενέστερα προβεί στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, οφείλει να ενταχθεί σε αυτό εντός 1 μήνα από την ημερομηνία έναρ- ξης παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

7.5 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Πληρωμών, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο ίδρυμα που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου ιδρύματος, χωρίς μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:


Αλγόριθμος Ταυτοποίησης Αναζητούμενου ΑΦΜ Η διαδικασία, βάσει της οποίας ταυτοποιείται το αναζητούμενο πρόσωπο στη βάση δεδομένων του κάθε επιμέρους μητρώου λογαριασμών, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση ο κωδικός αποτελέσματος αναζήτησης που θα πρέπει να επιστρέφεται στο απαντητικό μήνυμα):
Για τα Νομικά Πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται αποκλειστικά με βάση τον ΑΦΜ:
1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 10).
2. Κανένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 90).
3. Πολλαπλά αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο νομικό πρόσωπο και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 15).
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται αρχικά με βάση τον ΑΦΜ:
Εάν η αναζήτηση δώσει:
1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 10).
2. Κανένα αποτέλεσμα: τότε διενεργείται δεύτερη αναζήτηση με βάση τον αριθμό παραστατικού. Εάν η αναζήτηση δώσει:
2.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 11). Ωστόσο, αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει διαφορετικό ΑΦΜ, η αναζήτηση θεωρείται ακόμα επιτυχής, ωστόσο αλλάζει ο κωδικός αποτελέσματος (Κωδικός αποτελέσματος = 21).
2.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 90).
2.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ ). Εάν η αναζήτηση δώσει:
2.3.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 12). Ωστόσο, αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει διαφορετικό ΑΦΜ, η αναζήτηση θεωρείται ακόμα επιτυχής, ωστόσο αλλάζει ο κωδικός αποτελέσματος (Κωδικός αποτελέσματος = 22).
2.3.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 91).
2.3.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 13).
3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, με βάση τον αριθμό παραστατικού. Εάν η αναζήτηση δώσει:
3.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 14).
3.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται με τις ίδιες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ). Εάν η αναζήτηση δώσει:
3.2.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 15).
3.2.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 92).
3.2.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 16).
3.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: τότε η αναζήτηση συνεχίζεται μόνο στις συγκεκριμένες εγγραφές, ως προς τα πρώτα γράμματα επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου (μορφή ΕΟΠ). Εάν η αναζήτηση δώσει:
3.3.1. Ένα αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 17).
3.3.2. Κανένα Αποτέλεσμα: τότε η αναζήτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και ο αναζητούμενος δε θεωρείται πελάτης (Κωδικός αποτελέσματος = 93).
3.3.3. Περισσότερα από ένα αποτελέσματα: Τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής, καθώς τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, και ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης (Κωδικός αποτελέσματος = 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 01

Β.1 Δομή Εγγραφής Header

AA

Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0

Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

FULL

1

Ταυτότητα αιτήματος

Αλφαριθμητικό

12

RJ

2

Είδος αιτήματος

Αλφαριθμητικό

2

RJ

3

Χρονοσήμανση αιτήματος

Αλφαριθμητικό

26

FULL

4

Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, για Τειρεσία

Αλφαριθμητικό

3

RJ

5

Κωδικός Ελέγχου Τειρεσία

Αριθμητικό

2

FULL

6

Ημερομηνία Ενέργειας Τειρεσία

Ημερομηνία

10

FULL

7

Filler

Αλφαριθμητικό

443

FULL



Β.2 Δομή Εγγραφής Detail


AA

Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0

Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

FULL

1

Πιστωτικό Ίδρυμα Προορισμού, όπως
συμπληρώθηκε από τον αιτούντα

Αλφαριθμητικό

3

RJ

2

ΑΦ Μ

Αλφαριθμητικό

9

RJ with
zeros

3

Αλγόριθμος αναζήτησης

Αλφαριθμητικό

1

FULL

4

Είδος Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

2

RJ with
spaces

5

Αριθμός Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

20

LJwithspac
es

6

Συμβολοσειρά ΕΟΠ

Αλφαριθμητικό

10

LJ

7

Χρονοσήμανση αιτήματος

Αλφαριθμητικό

26

FULL

8

Ταυτότητα αιτούντος

Αλφαριθμητικό

12

LJ with
spaces

9

Υπηρεσία - Φορέας

Αλφαριθμητικό

50

LJ with
spaces

10

Νομοθετική Διάταξη

Αλφαριθμητικό

30

LJ with
spaces

11

Αριθμός Βουλεύματος

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

12

Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου/Κωδικός
Υπόθεσης

Αλφαριθμητικό

20

LJwithspac
es

13

Έτος αναφοράς

Αλφαριθμητικό

4

FULL

14

Ημερομηνία αναφοράς από

Αλφαριθμητικό

10

FULL

15

Ημερομηνία αναφοράς έως

Αλφαριθμητικό

10

FULL

16

Επώνυμο/Επωνυμία

Αλφαριθμητικό

70

LJ with
spaces

17

Όνομα

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

18

Πατρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

19

Μητρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

20

Ημερομηνία γέννησης

Αλφαριθμητικό

10

FULL

21

Διεύθυνση κατοικίας/έδρας

Αλφαριθμητικό

50

LJ with
spaces

22

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας

Αλφαριθμητικό

11

FULL

23

Α.Μ.Κ.Α.

Αλφαριθμητικό

11

FULL

24

Γ.Ε.Μ.Η

Αλφαριθμητικό

12

FULL

25

Ημερομηνία έγκρισης αιτήματος από
προϊστάμενο αιτούντος

Αλφαριθμητικό

10

FULL

26

Filler

Αλφαριθμητικό

37

FULL



Τα πεδία 13, 14 και 15 δεν συμπληρώνονται στο πλαίσιο του αιτήματος 01 και έχουν προβλεφθεί ενόψει μελλοντικών μηνυμάτων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 01

Γ.1 Δομή Εγγραφής Header



AA

Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0

Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

RJ

1

Ταυτότητα αιτήματος

Αλφαριθμητικό

12

RJ

2

Είδος αιτήματος

Αλφαριθμητικό

2

RJ

3

Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος

Αλφαριθμητικό

3

RJ

4

Response ID τράπεζας

Αλφαριθμητικό

30

FULL

5

Χρονοσήμανση τράπεζας

Αλφαριθμητικό

26

FULL

6

Έτος αναφοράς

Αλφαριθμητικό

4

FULL

7

Ημερομηνία αναφοράς από

Αλφαριθμητικό

10

FULL

8

Ημερομηνία αναφοράς έως

Αλφαριθμητικό

10

FULL

9

Ένδειξη πελάτη

Αλφαριθμητικό

1

FULL

10

Κωδικός Αποτελέσματος Ελέγχου
Εγκυρότητας/Αναζήτησης

Αλφαριθμητικό

2

RJ with zeros

11

Συνολικό πλήθος εγγραφών του πελάτη

Αλφαριθμητικό

5

RJ with zeros

12

Filler

Αλφαριθμητικό

393

FULL



Γ.2 Δομή Εγγραφής Detail


AA

Περιγραφή Πεδίου

Τύπος

Μήκος

Στοίχιση

0

Τύπος εγγραφής

Αλφαριθμητικό

2

RJ

1

ΑΦ Μ

Αλφαριθμητικό

9

RJ with zeros

2

Επώνυμο/Επωνυμία

Αλφαριθμητικό

70

LJ with
spaces

3

Όνομα

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

4

Πατρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

5

Μητρώνυμο

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

6

Ημερομηνία γέννησης

Αλφαριθμητικό

10

FULL

7

Είδος Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

2

LJ with
spaces

8

Αριθμός Παραστατικού

Αλφαριθμητικό

20

LJ with
spaces

9

Αριθμός Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

27

FULL

10

Πλήθος συνδικαιούχων / συνοφειλετών
λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

2

RJwithzeros

11

Ένδειξη ενεργού λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

RJwithzeros

12

Ημερομηνία Ανοίγματος Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

10

FULL

13

Ημερομηνία Κλεισίματος
Λογαριασμού/Αποχώρησης

Αλφαριθμητικό

10

FULL

14

Είδος λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

RJ with zeros

15

Νόμισμα

Αλφαριθμητικό

3

FULL

16

Λογιστικό Υπόλοιπο λογαριασμού

Αριθμητικό

18

RJ with zeros

17

Πρόσημο Λογιστικού Υπολοίπου Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

FULL

18

Διαθέσιμο Υπόλοιπο λογαριασμού

Αριθμητικό

18

RJ with zeros

19

Πρόσημο Ταμειακού Υπολοίπου Λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

1

FULL

20

Ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης
εγγραφής του Μητρώου

Αλφαριθμητικό

26

FULL

21

Ημερομηνία τελευταίας κίνησης καταθετικού
λογαριασμού

Αλφαριθμητικό

10

FULL

22

Filler

Αλφαριθμητικό

199

FULL



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ