Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2013
ΠΟΛ.1156/28.6.2013
Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμμικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [από την οδό Χλόης μέχρι την οδό Ανθέων (προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά, της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

ΠΟΛ 1156

(ΦΕΚ Β' 1627/01-07-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ.18/1989 (ΦΕΚ 8/Α΄).

5. Την αριθ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/15−07−1994) απόφασή μας, όπως ισχύει.

6. Την αριθ. ΠΟΛ.1040/26.2.2011 (ΦΕΚ 434/Β΄/17−03−2011) απόφασή μας.

7. Την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ 2019/2012, ΣτΕ 2020/2012 και ΣτΕ 1024/2013, με τις οποίες ακυρώθηκε η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 (ΦΕΚ 434/Β΄/17−03−2011) απόφαση ως προς τις τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ και του τμήματος της οδού Δάφνης από την πλατεία Δάφνης μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού.

8. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 465/2012 και 24/2013, οι οποίες έγιναν δεκτές από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

9. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

10. Την από 25/6/2013 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή της και ειδικότερα την αιτιολογημένη κρίση της η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και επισυνάπτονται στο οικείο πρακτικό αυτής.

11. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επανακαθορίζουμε τις τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ και ορίζουμε νέα Ζώνη Β1 Γραμμική, ως εξής:

ΣΤ Ζώνη με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

Δ Ζώνη με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) ευρώ

Β1 Ζώνη: Γραμμική

ΔΑΦΝΗΣ [από Χλόης μέχρι Ανθέων (προέκταση 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

(Η Γραμμική Ζώνη Β1 απεικονίζεται στο απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει την απόφαση αυτή και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από 17/3/2011.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ