Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1169/8.7.2013
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ. :101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο :210 3375312
ΦΑΞ :210 3375001

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1169

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παρ. 29 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 και εφαρμόζονταν μέχρι και τo οικ. έτος 2013, ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.

Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού για τη μεταφορά της ζημίας, έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρμογής των δύο προηγούμενων εδαφίων είναι η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των πιο πάνω δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης (νυν Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» που πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων - δεν έχει εκδοθεί ο αριθμός ΦΕΚ). Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος πραγματοποίησής τους.

2. Με την ΠΟΛ.1121/29.5.2013 Α.Υ.Ο., αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, συνυποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (νυν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών, καθώς και το ποσοστό με το οποίο επιχορηγήθηκαν αυτές, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποίησαν τις χρήσεις 2011 και 2010. Τα ίδια δικαιολογητικά προβλέπονται και σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (μέσω διαδικτύου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε' της παραπάνω ΑΥΟ, τα οποία δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

3. Η Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε απάντηση σχετικού εγγράφου μας για την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις μέσα στη χρήση 2012, προκειμένου αυτές να αναγνωρισθούν, μας γνώρισε ότι είναι αδύνατη η έκδοση βεβαιώσεων για την πιστοποίηση των εν λόγω δαπανών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ακόμη, μας διευκρίνισε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις κλήθηκαν να καταθέσουν το σχετικό αίτημα από τις 12.03.2013 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις χορηγούνται μετά από εξέταση των προσκομιζομένων δικαιολογητικών, σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και έργων, από τριμελείς επιτροπές. Σε πολλές δε περιπτώσεις ζητείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να είναι χρονοβόρα.

4. Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μη αναγνώρισης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στη χρήση 2012 οι επιχειρήσεις, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στη χρήση 2012 (οικονομικό έτος 2013) για τις οποίες θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός του οικείου οικονομικού έτους, ήτοι μέχρι τις 31.12.2013.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231