Εκτύπωση
Κατηγορία: Υπηρεσίες πρός Επιχειρήσεις
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. (ΚΦΕ, άρθρο 31, παρ. 1, περ. η΄).