Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
  Ε1   ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!  
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015   ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΕΚΑΔΙΚΑ  
  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015  
 
  Προς τη Δ.Ο.Υ.:  
  Δ.Ο.Υ. προηγ. Υποβολής  
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) **  
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)   ΑΡΙΘ. ΦΟΡΟΛ. ΜΗΤΡΩΟΥ  
       
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ)   Α.Μ.Κ.Α  
      ΕΓΓΑΜΟΣ/ΜΣΣ, ΑΓΑΜΟΣ κλπ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ)  
 
     
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)   ΑΡΙΘ. ΦΟΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΖΥΓΟΥ/ΜΣΣ  
       
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ   Α.Μ.Κ.Α  
     
   
  ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   Υπόχρεου/ΜΣΣ   Συζύγου/ΣΜΜ  
  1. Είστε νέος φορολογούμενος (υποβάλλετε δήλωση για πρώτη φορά);   327
  328
 
  2. Είστε κάτοικος εξωτερικού και υποχρεούσθε να υποβάλετε φορολ. δήλωση στην Ελλάδα; 319
  320
 
  3. Ανήκετε στην κατηγορία της παραγρ. 4 του άρθρου 30 Κ.Φ.Ε.   015
  016
 
  4. Εξαιρείσθε από την προσκόμιση αποδείξεων (παραγρ. 25 άρθρο 72 Κ.Φ.Ε.);   023
  024
 
  5. Υποβάλλεται η δήλωση από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχο,  
  προσωρινό διαχειριστή ή σύνδικο πτώχευσης;   329
 
  6. Υποβάλλεται η δήλωση από επίτροπο, κηδεμόνα ανηλίκου ή δικαστικό συμπαραστάτη;   330
 
  7. Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογούμενου που απεβίωσε;   331
 
  8. Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31-12-1950;   013
  014
 
  9. Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1-1-2013 και μετά;   017
  018
 
  10. Ασκείτε επιχειρ.δραστηρ. φορολογείστε με τις διατάξεις περ.στ' παρ.2 άρθρου 12 ΚΦΕ;   019
  020
 
  11. 9. Ασκείτε επιχειρ.δραστηρ.με ιδιότητα εμπορική και γεννηθήκατε μέχρι την 31/12/1953; 027
  027
 
  12. Εμπίπτετε στις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 73 Ν.3842/2010;   025
  026
 
  13.Κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθ.κάτω από 3100 κατοίκους ή είστε μον.κατ.Κεφαλλονιάς 007
  008
 
  14.Είστε κάτοικοςΕ.Ε.(εκτός Ελλάδας) ή ΕΟΧ αποκτήσατε στην Ελλάδα πάνω 90% εισοδ.; 385
  386
 
  15. Έχετε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κτλ) στο εξωτερικό;   029
  030
 
  16. Ανήκετε στην κατηγορία των ολικώς τυφλών, κινητικά αναπήρων πάνω από 80% κτλ; 905
  906
 
  17. Ανήκετε στην κατηγορία των βαριά κινητικά αναπήρων με ποσοστό 80% ;   913
  914
 
  18.Είστε υπόχρεος περ.ζ παρ.3 αρθρ.29 ν.3986/2011 για την υποβολή ειδικής εισφοράς 8% 011
  012
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κτλ. ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ  
  1. Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και άνω ;   001
  002
 
  2. Αριθμός προσώπων του Πίνακα 8 με αναπηρία 67% και άνω (αριθμητικά)   005
  006
 
  3. Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις περ.β' γ' και δ΄αρθρ.17 ΚΦΕ 009
  010
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  
  Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  
  1. Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ. (εκτός περιπτ. 2, 3)   301 302  
  2. Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις (εκτός περιπτ. 1, 3)   303 304  
  3. Άθροισμα καθρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα,κτλ.(εκτός περιπτ.1,2) 321 322  
  4. Αμοιβές μελών ΔΣ της περ. δ' παρ. 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ   325 326  
  5. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα της περ.στ' παρ.2 άρθρου 12 ΚΦΕ   307 308  
  6. Άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο   309 310  
  7. Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κτλ   311 312  
  8. Εισόδημα των περιπτ.1,2,3,4,6 πιν.4Α παρ.4 αρθρ.13 ΚΦΕ χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση 343 344  
  9. Εισφορές σε ασφ/κούς οργαν. υποχρ. ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφ/νο 351 352  
  10. Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περίπτ. 1, 2,3 και 4)   313 314  
  11. Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περίπτ.1,2,3 και 4) 315 316  
  12. Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011 333 334  
  13. Φόρος που αναλογεί στην περίπτωση 8   345 346  
  14. Φόρος που παρακρατήθηκε στην περίπτωση 8   347 348  
  15. Ποσό ειδικής εισφορά αλληλ/ης άρθρ. 29 ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε στην περ.8 349 350  
  16. Καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις Αλλ/πής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικ.φορ/σης 389 390  
  17. Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπό για το εισόδημα της περ. 16   651 652  
  18. Καθαρό από μισθούς,συντάξεις αλλ/πής προέλευσης όπου Ελλάδα βάσει ΣΑΔΦ,έχει φορ/σης 391 392  
  19. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο        
    Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταρείες   393 394  
  Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΡΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ    
  1. Άθροισμα καθ.αποδοχών που καταβλήθηκαν σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα μετατροπή σε ευρώ 255 256  
   
                                                                            Υπόχρεου/ΜΣΣ     Συζύγου/ΜΣΣ  
2. Άθροισμα καθαρών αποδοχών που καταβλήθηκαν σε ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα
  μετά τη μετατροπή σε ευρώ, χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση   251 252  
  3. Φόρος που αναλογεί με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών   257 258  
  4. Φόρος που αναλογεί με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών, χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση 259 260  
  5. Ποσό ειδικής εισφορά αλληλ/ης άρθρ. 29 ν.3986/11 που παρακρ/κε χωρίς ηλεκτρ.πληρ/ση 261 262  
  6. Καθαρό ποσό αποδοχών για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (σε ευρώ) 263 264  
  7. Φόρος που παρακρατήθηκε και καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (σε ευρώ)   265 266  
  8. Καθ.αποδοχές κατώτ.πληρ/τος που την ίδια χρήση είχε και την ιδιότ.αξιω/κού εμπορ.ναυτικού 253 254  
  9. Καθ.αποδοχές κατώτ.πληρ/τος που την ίδια χρήση είχε και την ιδιότ.αξιω/κού εμπορ.ναυτικού        
  για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή   267 268  
  10. Κατηγορία επαγγέλματος (συμπληρώστε τον ανάλογο κωδικό): 1=Αξιωματικός εμπορ.ναυτικού        
  2=Κατώτερο πλήρωμα εμπορ.ναυτικού 3=Κατώτερο πλήρωμα και Αξιωματικός εμπορ.ναυτικού 201
202
 
  Γ1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ          
  1. Καθαρό εισόδημα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας   461 462  
  2. Καθαρό εισόδημα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας αλλοδαπής προέλευσης 463 464  
  3. Ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας   465 466  
  4. Ζημιές προηγούμενων ετών από ατομ.αγροτ.δραστηριότητας (τηρούντες διπλογρ.βιβλία) 467 468  
  5. Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας   475 476  
  6. Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή   469 470  
  Γ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ          
  1. Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα     401 402  
  2. Ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα   413 414  
  3. Ζημιές προηγούμενων ετών από επιχειρηματική δραστηριότητα   415 416  
  4. Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   425 426  
  5. Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα για μη επιτηδευματίες   403 404  
  6. Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρ.δραστηρ. για μη επιτηδευματίες χωρίς ηλεκτρ.πληρ/ση   409 410  
  7. Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα της περ.3 άρθρου 21 ΚΦΕ   427 428  
  8. Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπής   411 412  
  9. Φόροι 4%, 10% και 15% που προκαταβλήθηκαν (παρ.4,5α άρθρου 69 Κ.Φ.Ε.)   601 602  
  10. Φόροι 1%, 3%, 4%, 8%, 15% και 20% που παρακρ/καν (παρ.1δ,2άρθ. 64 & 5γάρθ.69) 605 606  
  11. Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση   611 612  
  12. Φόροι που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή   653 654  
  Δ1. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ , ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ          
  1. Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής πρέλευσης (Ν.Π. και Νομ.Οντότητες με διπλ/κά βιβλία)   291 292  
  2. Μερίσματα (προ φόρου) αλλοδαπής πρέλευσης   295 296  
  3. Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής πρέλευσης   667 668  
  4. Τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής πρέλευσης   669 670  
  5. Δικαιώματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης που εισπράτονται και δεν αφορούν          
  την επιχειρηματική σας δραστηριότητα   671 672  
  6. Δικαιώματα (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης που εισπράτονται και δεν αφορούν          
  την επιχειρηματική σας δραστηριότητα   673 674  
  7. Φόρος που παρακρατήθηκε για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης   293 294  
  8. Φόρος που παρακ/κε στην Ελλάδα ή αυτοπ/κε για μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης   297 298  
  9. Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης   675 676  
  10. Φόρος που παρακ/κε στην Ελλάδα ή αυτοπ/κε για τόκους αλλοδαπής προέλευσης   677 678  
  11. Φόρος που παρακρατήθηκε για δικαιώματα ημεδαπής προέλευσης   679 680  
  12. Φόρος που παρακ/κε στην Ελλάδα ή αυτοπ/κε για δικαιώματα αλλοδαπής προέλευσης   681 682  
  13. Φόρος που παρακ/κε στην αλλοδαπή των περ.2,4,6 που έχει δικαίωμα φορολ.και η Ελλάδα 683 684  
  Δ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ          
  1. Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση: α) κατοικιών   103    
  β) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, ξενοδοχείων,  
  κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων κτπ.   105 106  
  γ) βιομηχανοστασίων, εμπορικών κέντρων με υπαγωγή σε ΦΠΑ   109 110  
  δ) γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών (ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ)   101 102  
  ε) χώρων τοποθέτησης επιγραφών   107 108  
  2. Ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας   111 112  
  Στην περίπτωση αυτή, ποιό ενοίκιο έχετε καταβάλει   113 114  
  3. Ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση: α) κατοικιών   129 130  
  β) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, ξενοδοχείων,    
  κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων κτπ.   143 144  
  γ) γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών (ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ)   141 142  
  δ) χώρων τοποθέτησης επιγραφών   147 148  
  4. Ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση      
  α) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων,    
  κιν/φου ή θεάτρων, γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθ.επιγραφών κλπ   145 146  
  β) γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών (ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ)   149 150  
www.taxspirit.gr
                                                                  Υπόχρεου/ΜΣΣ   Συζύγου/ΜΣΣ  
  5. Ακαθάριστο εισόδημα κοινόχρηστων χώρων από:  
  α) Εκμίσθωση καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ (εκτός κατοικιών)   131 132  
  β) Εκμίσθωση κατοικιών και δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρη/ση, καταστ/τών γραφείων   133 134  
  6. Εισόδημα από αποζημίωση καταβληθείσα με το νόμο από μισθωτή στον εκμισθωτή   121 122  
  7. α) Αποζημίωση καταβληθείσα με νόμο στο μισθωτή για τη λύση της επαγγ/κης μίσθωσης 163 164  
  β) Ακαθάριστο εισόδημα του ακινήτου της περ. 7α   165 166  
  γ) Δαπάνες για γαίες (περ.1δ & 3γ)   159 160  
  8. Ακαθάριστο εισόδημα για το οποίο δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο εκτός από περ.1γ   741 742  
  9. Καθαρό εισόδημα ακίνητης περιούσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή   171 172  
  10. Φόρος της περ.9 που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και έχει δικαίωμα φορο/σης και η Ελλάδα 175 176  
  Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
  1. Καθαρό εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσιας άρθρ.41 ΚΦΕ (εκτός περ.3) 825 826  
  2. Φόρος που παρακρατήθηκε από το εισόδημα της περίπτωσης 1   827 828  
  3. Αγοραία αξία κτίσματος σε γη του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή   123 124  
  4. Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής   829 830  
  5. Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής   865 865  
  6. Φόρος που παρακρατήθηκε στο κέρδος από την μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής από  
  χώρες που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα   867 868  
  7. Ζημία από την μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής   571 572  
  ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ   Υπόχρεου/ΜΣΣ   Συζύγου/ΜΣΣ  
    Συνταξιούχος που γεννήθηκε έως 31/12/1950;    
  1. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση: Σύνολο 1: α) έως η)      
  α) Την ετήσια αντικειμενική δαπάνη για Ιδιοκατοικημένη ή μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια και δευτερεύουσες κατοικίες.  
  Είδος Κατοικίας Μον/κια Κ.Χ.211 Β.Χ.212 Ποσοστό συν. Μήνες Τιμή Ζώνης K.X.231 Υπόχρεου/ΜΣΣ   Συζύγου/ΜΣΣ  
  Κύρια Κατοικία
   
  Δευτερεύουσα
   
  Δευτερεύουσα
   
  Δευτερεύουσα
   
  Δευτερεύουσα
   
  β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπές κατοικίες 707 708  
  γ) τα επιβατικά αυτ/τα Ι.Χ., Μ.Χ. (οικογένειας, ατομικής-εταιρικής επιχ/σης, κοινωνιών και κοινοπραξιών)  
Α Α Ονοματεπώνυμο κυρίου Ε.Ι.Χ., Μ.Χ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γράμμ. Αριθμ. Κυβ. εκατ. Μήνες 2015 Ποσο- στό % Έτος πρώτης
  1
750    
851 852  
  2
751    
853 854  
  3
752    
855 856  
  4
753    
857 858  
  5
753    
857 858  
  6
753    
857 858  
  7
753    
857 858  
  8
753    
857 858  
  γ+) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπά επιβατικά αυτ/τα Ι.Χ., Μ.Χ. 857 858  
δ) τα σκάφη αναψυχής Ι.Χ. (οικογένειας κτλ.)
  Τύπος σκάφους Αρ. λιμάνι νηολογίου Χώρα Ποσοστό συνιδιοκτησίας Πρώτη νηολόγηση Μήνες 2015 ΚΑ Μέτρα μήκος          
 
747 711 712  
 
748 713 714  
  δ+) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπά σκάφη αναψυχής Ι.Χ. κλπ 713 714  
  δα) τις αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής 731 732  
  ε) τα αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα  
  Τύπος Αρ σειρά κατασκ. Αερολιμένας Συνήθους Ποσοστό συνιδιοκτησίας Μήνες 2015 Ίπποι ή Λίμπρες Πρώτη νηολόγηση      
 
715 716  
 
715 716  
  ε+) Η ετήσια αντικ. δαπάνη για λοιπά αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα 715 716  
  στ) τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)  
  Εξωτερική τετρ.μέτρα Ποσοστό συνιδιοκτησίας Μήνες 2015 Εσωτερική τετρ.μέτρα Ποσοστό συνιδιοκτησίας Μήνες 2015      
  υπόχρεου συζύγου υπόχρεου συζύγου    
 
  765 766  
 
  765 766  
  στ+) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπές δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) 765 766  
  ζ) Δαπάνη για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία 769      
  η) Δαπάνη για οικιακούς βοηθούς οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό 770    
  2. Από τη δαπάνη που καταβάλατε:            
  α) για την αγορά ή χρημ. μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων κτλ.οχημάτων. 719 720  
  β) για την αγορά ή χρημ. μίσθωση πλοίων ή σκαφών αναψυχής, και αεροσκαφών 721 722  
  γ) για την αγορά ή χρημ. μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 € 723 724  
  δ) για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογραφων γενικά 743 744  
  ε) για την αγορά ακινήτων ή για τη χρονο/κή για την ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξ/ων 735 736  
  στ) για χορήγηση δανειων προς οποιονδήποτε 759 760  
  ζ) για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρημ. ποσών >300(εκτός προς το Δημόσιο κτλ) 725 726  
  η) για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κτλ. 727 728  
www.taxspirit.gr 
                                          Υπόχρεου/ΜΣΣ   Συζύγου/ΜΣΣ  
  ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
  1. Ποσό μείωσης προκαταβλητέου φόρου (παρ.1 άρθρο 70 ΚΦΕ)   655 420  
  2. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο  
  ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση   659 660  
  3. Εισοδ. που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλ/νται από φόρο ή φορολ/νται με ειδ. τρόπο 619 620  
  4. Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς (παρ.2 άρθρ.29 Ν. 3986/11) χωρίς ηλεκτρ.πληρ/ση 657 658  
  5. Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς (παρ.2 άρθρου 29 Ν. 3986/2011)   617 618  
  6. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ.2   433 434  
  7. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ.3   613 614  
  8. Επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.   661 662  
  9. Καθαρά κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Προσ. ή Ν.Οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία 431 432  
  10. Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση   305 306  
  11. Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)   335 336  
  12. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας:  
  Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ιδιοκτήτη Κ.Α. Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη K.A. T.M. K.A. Mήνες  
  801   091   097   811 812  
  802   093   098   813 814  
  803   095   099   815 816  
  13. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδ. στο εσωτερικό:  
  Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ιδιοκτήτη Κ.Α. Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη  
  804   817   1ο παιδί  
  805   819   1ο παιδί  
  806   821   2ο παιδί  
  807   823   3ο παιδί  
  14. Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία παιδιών που σπουδάζουν  
    417   797     419 420  
  15. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρημ. κεφαλαίων        
  αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ ασφ. οργανισμών, κλπ 781 782  
  16. Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρου 18 ν. 3842/2010)   783 784  
  17. Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο   787 788  
  ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ      
  1. Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών (άρθρο 72 Κ.Φ.Ε.)   049    
  2. Έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης (άρθρο 18 Κ.Φ.Ε.)   051 052  
  3. Δωρεές χρηματικών ποσών άρθρο 19 Κ.Φ.Ε. : (εσωτερικού και στο εξωτερικό)   059 060  
  4. Δωρεές χρηματικών ποσών στο (λογ/μο αλληλοβοήθειας για την απόσβεση Δημόσιου χρέους) 075 076  
  5. Πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007   061 062  
  6. Μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (περ.Β2 άρθρου 43 και 44 Ν.4030/2011   077 078  
  7. Ποσό επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες (παρ.9 αρθρ.73 ν. 3842/2010)   663 664  
  8. Εμπίπτετε στις διατάξεις των περιπτώσεων α ή β της παρ.9 του άρθρ.73 Ν. 3842/2010; 033 035
034 036
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ            
  1 Ανύπαντρα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/1997 έως 31/12/2015   2 α) Ανιόντες των συζύγων (γονείς, παπούδες κτλ.)  
  από 1/1/1989 και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές καθώς καιάγαμα   β) Ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό,  
  παιδιά που είναι άνεργα εγγεγραμμένα στους καταλόγους,τουΟΑΕΔ.Παιδιά   ορφανοί από πατέρα και μητέρα    
  ανύπαντρα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, με αναπηρία 67%   γ) Ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμ. αδελφοί και αδελφές,  
  και πάνω, καθώς και ανύπαντρα παιδιά που υπηρετούν τηστρατιωτική   με αναπηρία 67% και πάνω.      
  τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία.       Συγγένεια  
    Όνομα   Έτος γέννησης Σχολή   K.A. Σχολή ή σχολείο φοίτησης K.A. Ονοματεπώνυμο K.A. Α.Φ.Μ. Με Υπόχρεο Με Σύζυγο  
      831   846   861      
      832   847   862      
      833   848   863      
      834   849   864      
  Αριθμός παιδιών του Πίνακα 9 περίπτ. 1 (αριθμητικά)   003 004  
  ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ          
      Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από το προηγούμενο οικονομικό έτος   901 902  
      341   342   745   746   907   908    
      995 996 743   744   985   986    
      997   998   323   324   987   988    
      959   960   399   400   989   990    
             
  ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Αν προκύψει επιστρεφόμενο ποσό να κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό μου (γράψτε τον κωδικό τράπεζας και τον IBAN):  
    ΤΡΑΠΕΖΑ   ΚΩΔ.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN          
      GR          
    Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το Υπουργείο Οικονομικών σε αρχείο, που υπάγεται στην  
    Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.2472/1997 και τις ειδικές ρυθμίσεις των  
    φορολογικών νόμων. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.      
2016
Ο ΕΛΕΓΞΑΣ
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΔΗΛΩΝ/ΜΣΣ
Η ΔΗΛΟΥΣΑ/ΜΣΣ
www.taxspirit.gr
    E1-12.jpg,E1-TAX-2015.jpg  
     
  ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Φόρων, Εισφορών και Τελών   Υπόχρεου/ΜΣΣ Συζύγου/ΜΣΣ  
  Συνολικό δηλωθέν εισόδημα    
  Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων    
  Εκπτώσεις εισοδήματος    
  α)+β)+γ) Συνολικό εισόδημα πραγματικό ή με βάση αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κλπ.  
  α) Συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό μισθωτών - συνταξιούχων    
  β) Συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό από επιχειρηματική δραστηριότητα    
  γ) Συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό από ενοίκια και κεφάλαιο    
  α1)+β1)+γ1) Συνολικός Φόρος κλίμακας    
  α1)Φόρος για το εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις με την κλίμακα του άρθρου 15  
  β1)Φόρος για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με κλίμακα του άρθρου 29  
  γ1)Φόρος για το εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα του άρθρου 40    
  Μειώσεις από το φόρο βάσει δαπανών ΠΙΝΑΚΑ 7    
  Φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου    
  Φόρος που παρακρατήθηκε από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές, κεφάλαιο κλπ    
  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους    
  Μείωση επιστροφής φόρου   0,00 0,00  
  Κύριος φόρος προς πληρωμή ή επιστοφή ( +/- )    
  Λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, εισοδήματων από ακίνητα  
  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα  
  ΣΥΝΟΛΟ φόρων, και λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά    
                 
  Εμπίπτετε στις διατάξεις ν.3986 (Εξαίρεση κωδ.905&906, κωδ.913&914, άνεργος κλπ.)  
 
  Εισόδημα για επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011    
  Συνολική Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011 ΠΟΛ 1167/11  
  Ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρο 29 ν.3986  
  Υπόλοιπο Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011    
             
  Φόρος πολυτελείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 ν. 4111/2013.    
             
  Προσοχή !!! Για τον υπολογισμό του Τέλους επιτηδεύματος απαντήστε στα παρακάτω 2 ή 4 ερωτήματα…      
  Τέλος επιτηδεύματος Έδρας άρθρου 31 ν.3986/2011 (Πρώτη έναρξη έως 31/12/2010)  
 
  Τέλος επιτηδεύματος Aριθ.Υποκαταστημάτων άρθρου 31 ν.3986/2011          
  Μήνες λειτουργίας έδρας 2015 ( > των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας) Μ
Μ
 
  Τέλος επιτηδεύματος Υποκαταστήματος (Διακοπή εντός του 2015)        
  Μήνες λειτουργίας Υποκ. 2015 ( > των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας) Μ
Μ
 
  Τέλος επιτηδεύματος άρθρου 31 ν.3986 (Πρώτη έναρξη έως 31/12/2010)    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φόρων, Εισφορών και Τελών  
        Διαφορά συμψηφισμού…      
  Ποσό πληρωμής ( εφάπαξ καταβολή ή έως 3 διμηνιαίες δόσεις Χ 3 δόσεις )      
  «Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 300 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.»  
  www.taxspirit.gr