Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

aposveseis
Μετά τη λήξη της διαχείρισης των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, οι λογιστές ασχολούνται με τις εγγραφές τέλους χρήσης για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών που πρέπει να φορολογηθούν. Στις εγγραφές τέλους χρήσης περιλαμβάνονται και δαπάνες που πρέπει να καταλογιστούν στην διαχειριστική χρήση που πέρασε και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να καταχωρηθούν στη διάρκεια της χρήσης. Μεταξύ αυτών μια σοβαρή δαπάνη είναι και οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.


Αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι η απομείωση της αξίας του (οικοδομής, μηχανήματος, επίπλου κ.λπ.) που υφίσταται αυτό κάθε χρόνο λόγω χρήσης του (λειτουργίας του).
Με το Π.Δ.299/2003 δια να μην υπάρχουν διαφωνίες ως προς το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης καθορίστηκαν κατώτεροι  και ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης κατά πάγιο στοιχείο. Ο κάθε επιχειρηματίας λοιπόν μπορεί να επιλέγει έναν από τους συντελεστές απόσβεσης μεταξύ κατώτερου και ανώτερου, τον οποίο υποχρεούται να εφαρμόζει μέχρι ολοσχερούς απόσβεσης του παγίου στοιχείου.

Σε επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας όπου δεν εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα η αξία κτήσης του παγίου αναγράφεται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου εσόδων-εξόδων και επίσης γράφεται εκεί κατ' έτος ο υπολογισμός της απόσβεσης.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η απόσβεση κάθε έτος είναι υποχρεωτική. Επομένως αν μια επιχείρηση δεν την ενήργησε σε κάποιο έτος η απόσβεση χάνεται.

Η Απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων επέρχεται από:

Τη χρήση η την λειτουργική φθορά: Παράδειγμα ένα μηχάνημα το οποίο όσο περισσότερο λειτουργεί τόσο περισσότερο μειώνεται η αξία του μέχρι να μηδενιστεί ή να έχει αξία ως παλιό μέταλλο.

Την πάροδο του χρόνου ή χρονική φθορά. Όλα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής όπως έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης, προνόμια, αυτοκίνητα κτλ

Την οικονομική απαξίωση η οποία οφείλεται στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που εμφανίζουν στην αγορά πιο βελτιωμένους ή και νέους τύπους αγαθών πιο παραγωγικών και οικονομικών.

Σύμφωνα με το νόμο 2190-1920 υπόκεινται σε απόσβεση τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ενσώματα και ασώματα καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώματο ή αϋλο στοιχείο που αποκτάται από την οικονομική μονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη από ένα έτος. Αποσβέσιμα θεωρούνται επίσης και τα έξοδα εγκαταστάσεως.

Στη Λογιστική στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση είναι:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

β) Οι απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από τρίτους και οι οποίες δεν παρέχουν απόλυτη ασφάλεια είσπραξης, και αυτές που είναι επισφαλείς και οι ανεπίδεκτο εισπράξεως απαιτήσεις.

γ) Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης.

δ) Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών εκείνων που το κεφάλαιο τους, έπειτα από συμβατική συμφωνία ή καταστατικό όρο θα παρέλθει στο κράτος, στο δήμο ή την κοινότητα που είναι εγκαταστημένες, μετά από πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Ο καθορισμός της αξίας που πρέπει να επανακτηθεί από την επιχείρηση σε κάθε διαχειριστική χρήση από την απόσβεση της αξίας που έχει επενδύσει σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι από τα πιο δύσκολα θέματα. Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρόνος ωφέλιμης ζωής με βάση τον οποίο καθορίζεται ο συντελεστής ετήσιας αποσβέσεως, είναι συμβατικός και όχι πραγματικός. Ο συντελεστής αυτός προκύπτει από την ομαλή λειτουργία, συντήρηση επισκευή και γενικά φροντίδα, ενώ στην πράξη υπάρχει και ιδιαίτερη επιμέλεια και αμέλεια. Ακόμα η λειτουργία ή η χρησιμοποίηση του πάγιου στοιχείου είναι διαφορετική κάθε χρόνο και εξαρτάται από την παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα της επιχειρήσεως, του προγραμματισμό της και πολλούς άλλους παράγοντες. Για να περιοριστεί το σφάλμα του χρονικού επιμερισμού των αποσβέσεων στις διαχειριστικές χρήσεις έχουν επινοηθεί διάφοροι μέθοδοι από τις οποίες οι πιο βασικές είναι:


ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

Με τη μέθοδο αυτή η απόσβεση υπολογίζεται για όλες τις χρήσεις με σταθερό συντελεστή % πάνω στην τιμή του πάγιου στοιχείου, αφού αφαιρεθεί η υπολειμματική του αξία, αν υπάρχει. Το γινόμενο αυτό δηλαδή αποσβεστέα αξία επί του συντελεστή αποσβέσεως δίνει το ποσό της ετήσιας, αποσβέσεως, που είναι ίδιο για όλες τις χρήσεις.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Η τιμή κτήσεως των επίπλων είναι 40.000€ και ο ετήσιος συντελεστής αποσβέσεως είναι 20% (η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 5έτη).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΤΗ

    ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ
             ΑΞΙΑ


ΣΥΝ/ΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ


ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ


       ΣΥΝΟΛΟ
   ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ


ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

40.000,00

       20%

8.000,00

8.000,00

32.000,00

2

40.000,00

       20%

8.000,00

16.000,00

24.000,00

3

40.000,00

       20%

8.000,00

24.000,00

16.000,00

4

40.000,00

       20%

8.000,00

32.000,00

8.000,00

5

40.000,00

       20%

7.999,00

39.999,99

0,01


Η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης είναι απλή στους υπολογισμούς της, αλλά παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι κάθε χρόνο έχομε το ίδιο ποσό απόσβεσης το οποίο υπολογίζουμε πάνω στην αρχική αξία και όχι στην παρούσα. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ωφέλεια που παρέχεται κάθε έτος από το πάγιο.

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως είναι διαφορετικό και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Ο συντελεστής αποσβέσεων είναι σταθερός αλλά απόσβεση υπολογίζεται πάνω στην παρούσα κάθε φορά αξία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Με τη μέθοδο αυτή αθροίζονται τα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου και μερίζονται τα ποσά των ετήσιων αποσβέσεων ανάλογα με τα έτη αυτά, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο κλάσμα. Παράδειγμα: Μηχανήματα με τιμή κτήσεως 90000ευρώ και τα οποία δεν έχουν υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους είναι 5 έτη οπότε έχουμε:

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΤΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ
       ΑΞΙΑ


ΣΥΝ/ΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ


ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ


       ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ


ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

90.000,00

       5/15

90.000,00

30.000,00

60.000,00

2

90.000,00

       4/15

60.000,00

54.000,00

36.000,00

3

90.000,00

       3/15

36.000,00

72.000,00

18.000,00

4

90.000,00

       2/15

18.000,00

84.000,00

6.000,00

5

90.000,00

       1/15

5.999,99

89.999,99

0,01

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΞΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

Κατά τη μέθοδο αυτή το ποσό της ετήσιας απόσβεσης αυξάνεται από έτος σε έτος, καταβάλλεται δε προσπάθεια η αύξηση να είναι ισόποση όσο παραμένει σταθερή η αποσβεστέα αξία. Το να αυξάνει ισόποσα το ποσό της ετήσιας απόσβεσης επιτυγχάνεται δια του μερισμού της αποσβεστέας αξίας σε μέρη ανάλογα των ετών της διάρκειας της ζωής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μηχανήματα με τιμή κτήσης 90000 και τα οποία δεν καταλειμματική αξία, να  αποσβεσθούν μέσα σε πέντε έτη, όσα είναι και η διάρκεια ζωής του. Τότε αφού αναλυθεί ο αριθμός 5 ως εξής: 1+2+3+4=5=15 θα μερίσουμε την αποσβεστέα αξία του συγκεκριμένου παγίου σε μέρη ανάλογα των αριθμών 1, 2, 3, 4, 5 οπότε:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΤΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ
       ΑΞΙΑ


ΣΥΝ/ΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ


ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ


       ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ


ΥΠΟΛΟΙΠΟ

5

90.000,00

       1/15

30.000,00

6.000,00

84.100,00

4

90.000,00

       2/15

36.000,00

18.000,00

72.000,00

3

90.000,00

       3/15

72.000,00

36.000,00

54.000,00

2

90.000,00

       4/15

84.000,00

60.000,00

30.000,00

1

90.000,00

       5/15

89.999,99

89.999,99

0,01

 
Σύμφωνα με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο 4110 άρθρο 3 παρ 22 καθιερώνονται τα εξής:
Αποσβέσεις Παγίων 2013

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231